2005

Christensen, Christopher Kjelsrud (1. bass)
Eskeland, Audun Elias Os (2. bass)
Fiskvik, Anders (1. bass)
Henriksen, Magnus (2. tenor)
Johannessen, Kristian (1. bass)
Karlsaune, Peter Scheie (2. bass, Pirumsjef)
Knutsen, Andreas Jarlalein (1. tenor)
Lillealtern, Håvar (2. tenor)
Lunden, Trond Høyland (1. tenor)
Lundenes, Øyvind (2. tenor)
Maartman-Moe, Carsten (2. tenor)
Nesheim, Per Koren (2. bass)
Nitter, Kristian (2. tenor, kun våren)
Nordbryhn, Ola (1. bass)
Skogvang, Øystein Skaar (dirigent)
Thuestad, Lars Martin (2. bass)
Tidemann, Ole Christian (1. tenor)
Wisløff, Jens Fredrik Barra (1. bass)
Aarnes, Sivert Ericson (1. tenor)
Aas, Paul Fredrik Sandvik (1. tenor)
Aass, Øyvind (2. bass)


2006

Christensen, Christopher Kjelsrud (1. bass)
Eskeland, Audun Elias Os (2. bass)
Fiskvik, Anders (1. bass)
Henriksen, Magnus (2. tenor)
Karlsaune, Peter Scheie (2. bass, Pirumsjef)
Lillealtern, Håvar (2. tenor)
Lundenes, Øyvind (2. tenor)
Mellingsæter, Magnus Strøm (dirigent)
Maartman-Moe, Carsten (2. tenor)
Nesheim, Per Koren (2. bass)
Nordbryhn, Ola (1. bass)
Næss, Ole Kristian (1. tenor)
Rognstad, Øyvind Bakken (2. bass)
Seim, Bjarte Grytli (2. tenor)
Smeplass, Håkon (1. bass)
Sunde, Hans Viken (1. tenor)
Thuestad, Lars Martin (1. bass)
Tidemann, Ole Christian (1. tenor)
Aarnes, Sivert Ericson (1. tenor)
Aass, Øyvind (2. bass)

Tilbake